Indsigelse mod Kæmpe vindmølle i Astrup Mose
Skrevet af webmaster d. 12. September 2010 21:37
Portalen har modtaget endnu en indsigelses formular, som du kan benytte, hvis du er imod Kæmpe vindmøllen i Astrup Mose.

Du kan hente formularen her, og selv pårinte den ud, udfylde den og sende den til Århus Kommune.
ÅRHUS KOMMUNE, Planlægning og Byggeri, Kalkværksvej 10, 8000 Århus C. eller på Email til PLANLAEGNINGOGBYGGERI@AARHUS.DK inden den 15. september 2010.

Indsigelse i Word format - Indsigelse i PDF format

Klik på "Læs mere" for at se hele indsigelsen.

Udvidet nyhedstekst
INDSIGELSE
 
Undertegnede borger i Solbjerg og Astrup støtter ved min underskrift følgende:
 
Forslag og Ideer til VVM-redegørelsen mv.
 
1. Visuelle indtryk.
Vindmøllen kommer til at dominere et uberørt naturområde omkring Astrup Mose.
Den visuelle oplevelse af landskabet mellem Solbjerg Sø og Drammelstrupvej bliver totalt domineret af den fremmedartede mastodont i et naturligt skabt landskab med høje kvaliteter.
 
I Århus bliver alle bygningsværker overordnet vurderet af Stadsarkitekten.
Ligeledes bør placeringen af et fremmedelement i vores landskab vurderes af en sagkyndig mht. visuel dominans, harmoni med landskab og boligområder, skygge/lyspåvirkninger, fordele og ulemper.
 
2. Støj.
Den planlagte vindmølle placeres i et område uden vedvarende baggrundsstøj fra trafik og industri, der ville nedtone støjbidraget fra vindmøllen.
Støj fra den påtænkte vindmølle vil isoleret set blive eneste støjkilde i området i eftermiddags-, aften-, nattimerne og weekender.
 
Forholdene omkring lavfrekvent støj og vibrationer skal klarlægges til bunds for bestående og igangsatte projekter af samme karakter før planlægning af nye vindmøller igangsættes.
 
Konsekvensen af både høj- og lavfrekvent 24-timers støjbelastning fra vindmøller af samme karakter på personer skal klarlægges både fysisk og psykisk før planlægning af nye vindmøller igangsættes.
 
3. Kulturhistoriske værdier.
Den påtænkte vindmølle vil dominere indtrykket af den karakteristiske landsbykirke Astrup Kirke og den tilhørende fredede Astup Præstegård.
Den tilstræbte og forventelige ro omkring kirken og færdsel på kirkegården vil blive forstyrret uhensigtsmæssigt både visuelt og støjmæssigt.
De kirkelige handlinger på kirkegården vil blive forstyrret og krænket af vindmøllens placering og vindmøllevingernes rotation i nærområdet.
 
4. Naturområdet.
Møllens påvirkning af områdets rige dyreliv skal klarlægges fra bestående og igangsatte projekter af samme karakter før planlægning af nye vindmøller igangsættes.
 
5. Byzone og Byudviklingsområde.
Nuværende beboere værner om og tilflyttere er tiltrukket af byens friarealer og miljøet i det åbne land omkring Solbjerg og Astrup.
Dette grundlag for boligområderne berøres i væsentlig grad og tilflytningen og byens udvikling vil blive bremset som følge af etableringen af vindmøllen.
 
6. Ressourcemæssig gevinst ved placering af vindmøllen.
Ud fra de objektive kriterier for placering af vindmøller, kan der vælges mange andre placeringer inden for Århus Kommune med bedre vindressourcer mod nord og øst, hvor miljøbelastningen vil være mindre massiv.
De gener der vil belaste området står ikke mål med den energimæssige gevinst ved placering af vindmøllen som planlagt.

 
 
Kommuneplan 2009:
 
Det klare indtryk er, at kun en lille del af borgerne i Solbjerg og Astrup har været opmærksomme på det projekt der er i høring.
Som årsag til dette kan anføres, at kommuneplanforslag og kommuneplan på mange områder er i konflikt mht. målsætninger under planes hovedafsnit og det faktum at kommunen ønsker igangsætning af et vindmølleprojekt som dette planlagte.
 
Etablering af vindmøller på land er i konflikt med følgende målsætninger, der dækker området i Astrup Mose:
 
Ovennævnte tilsluttes:
 
Dato:             Navn                                                         Adresse