Fredningsforslag
Skrevet af webmaster d. 18. March 2013 03:00

Fredning af 478 ha omkring Stilling-Solbjerg Sø

Foto: Kenneth Arndt LønquistDanmarks Naturfredningsforening (DN) vil frede et område rundt om Stilling-Solbjerg Sø og anlægge et stisystem.

DN indkaldte derfor ejerne til et møde, hvor de ønskede at få ejerne med på ideen om at lave et stisystem hele vejen rundt om søen. Men forslaget mødte stærk modstand.

»Det var så blank en afvisning, at vi valgte at forsøge os med en anden måde,« siger formand for DN Skanderborg, Olaf Møller som fortsætter, »Der er ikke så mange områder, der er blevet fredet uden modstand. Så det er ikke så overraskende,«.
Ejernes store modstand mod ideen er ikke noget, der vækker den store bekymring hos DN Skanderborg.

Klik på læs mere for yderligere information ----->


Udvidet nyhedstekst

Fredning af 478 ha omkring Stilling-Solbjerg Sø

DN har rejst en fredningssag for ca. 478 ha omkring Stilling-Solbjerg Sø i Skanderborg og Aarhus Kommune. Af de 478 ha er de 369 ha sø, mens resten af fredningssagen vedrører de sønære arealer. De er hovedsageligt ejet af private lodsejere, hvilket betyder, at offentlighedens adgang til den sønære natur er stærkt begrænset.

Hvis fredningssagen gennemføres af fredningsnævnet, vil det betyde at stien vil blive placeret på udyrkede og enkelte steder græssede arealer. Den vil få karakter af trampespor, evt. befæstet i beskedent omfang af vedligeholdelseshensyn og vil dermed primært være af interesse for vandrende på kortere og længere gåtur.

DN foreslår at der på statens arealer etableres opholdsarealer, shelters, en beskeden anløbsbro, borde/bænke og lignende indretninger, der understøtter friluftslivet. Endvidere foreslår vi en ny, beskeden p-plads til 4-5 biler ved Folmerbro på Fastrupvej, da der kører mange biler i høj fart og oversigtsforholdene er ringe. Ved stiens passage over Aarhus Å skal etableres en gangbro.

Kilde: Jyllands-Posten og Danmarks Naturfredningsforening